WYKONALIŚMY JUŻ: 50524 napraw
+48 794 723 723
infolinia: dni robocze 8.00-16.00

POLITYKA PRYWATNO??CI SERWISU FIXEO

Niniejszy dokument odnosi si─? tylko do os??b, kt??re sk??adaj─? zam??wienie na naszej stronie.

Niniejsza Polityka prywatno??ci Fixeo okre??la, w jaki spos??b Fixeoz siedzib─? przy Stawowa 2A Dobrcz, Polska gromadzi, przetwarza i wykorzystuje informacje na temat swoich klient??w. Polityka prywatno??ci dotyczy jedynie informacji przetwarzanych w celu optymalizacji procesu zam??wie??, kt??re sprzedajemy na rynku mi─?dzynarodowym, oferowanych na stronie www.fixeo.pl (Ô??StronaÔ?Ł). W??a??cicielem i administratorem Strony jest Wojciech Kotwicki Leitmotiv.

1. Gromadzone dane osobowe

Fixeo jest w??a??cicielem Pa??stwa danych osobowych niezb─?dnych do tego, by??my mogli zrealizowa─? Pa??stwa zam??wienia. Obejmuj─? one informacje takie jak Pa??stwa imi─? i nazwisko oraz adres dostawy. Fixeo bezpo??rednio przetwarza Pa??stwa dane zgodnie z postanowieniami ustawy z 19 czerwca 1992 roku o ochronie danych (Ô??Ustawa o prywatno??ciÔ?Ł).

Przypominamy, ??e Fixeo jest w??a??cicielem danych, rozumianych jako wszelkie informacje podawane lub udost─?pniane przez Pa??stwa w czasie wizyty na Stronie. Obejmuj─? one na przyk??ad dane niezb─?dne do otwarcia konta Fixeo lub zam??wienia prenumeraty e-maili z ofertami (newslettera), relacjami z klientem zgodnie z obowi─?zuj─?cym prawem i Polityk─? prywatno??ci.

2. Wykorzystywanie informacji przez Fixeo

Fixeo przetwarza dane osobowe klient??w w celu realizacji zam??wie??. Chodzi tu o informacje dotycz─?ce:

    ┬? dostawy i wysy??ki; oraz

┬? realizacji codziennych obowi─?zk??w biznesowych zwi─?zanych ze sprzeda??─? i dzia??alno??ci─? posprzeda??ow─?.

Poza tym Fixeo przetwarza dane odbiorc??w z my??l─? o przestrzeganiu prawa, regulacji i norm, a tak??e umo??liwieniu Pa??stwu wykorzystania swoich praw konsumenckich w sytuacji ewentualnego skierowania sprawy na drog─? s─?dow─?. Uwaga: klienci sk??adaj─?cy zam??wienia dla os??b trzecich s─? zobowi─?zani do przestrzegania prawa w zakresie ochrony danych osobowych podczas podawania nam danych osobowych tych os??b.

3. Kiedy i dlaczego Fixeo ujawnia informacje

Nie zajmujemy si─? sprzeda??─?, ani u??yczaniem danych osobowych. Przetwarzaj─?c dane osobowe w celach, o kt??rych mowa w Punkcie 2, mamy prawo przekaza─? je - w razie konieczno??ci - nast─?puj─?cym podmiotom:

┬? zrzeszonym i niezrzeszonym dostawcom us??ug technicznych i organizacyjnych istotnych dla naszej dzia??alno??ci.

┬? stronom trzecim w celu poinformowania ich o zad??u??eniu lub odzyskania go - dotycz─?cym nas, naszych dostawc??w lub innych partner??w biznesowych;

┬? stronom trzecim po to, by??my mogli wywi─?za─? si─? ze zobowi─?za?? kontraktowych wobec Pa??stwa, zwalcza─? oszustwa b─?d?? dzia??alno??─? przest─?pcz─? albo w ramach post─?powania prawnego, kt??re nas dotyczy;

┬? funkcjonariuszom ochrony porz─?dku publicznego lub innym urz─?dnikom pa??stwowym w celu zapewnienia zgodno??ci z nakazami i wymogami organ??w rz─?dowych lub w celu udzielenia wsparcia w obszarze audytu, zapewnienia zgodno??ci oraz ??adu korporacyjnego.

4. Bezpiecze??stwo danych osobowych

Przetwarzamy dane g????wnie w formie elektronicznej, zgodnie z wymogami bezpiecze??stwa wynikaj─?cymi z prawa ochrony danych. Fixeo wdra??a program ochrony informacji obejmuj─?cy ??rodki ochrony administracyjnej, technicznej oraz fizycznej, kt??re maj─? na celu zapewnienie ochrony danych osobowych naszych klient??w, obejmuj─?ce standardowo wykorzystywan─? w bran??y technologi─? szyfrowania danych.

5. Przechowywanie danych osobowych i prawa klienta w ich zakresie

B─?dziemy przechowywa─? Pa??stwa dane osobowe tak d??ugo, jak b─?dzie to konieczne w celu wykonania naszych obowi─?zk??w kontraktowych i zachowania zgodno??ci z przepisami prawa. Osoby pragn─?ce dowiedzie─? si─? wi─?cej o danych osobowych przechowywanych w naszym systemie zach─?camy do skorzystania w dowolnym momencie ze swoich uprawnie?? dost─?powych. Zainteresowanych prosimy o kontakt przez stron─? https://www.fixeo.pl/kontakt. Pomimo tego, ??e zawsze jeste??my do Pa??stwa us??ug, nie w ka??dym przypadku mo??emy usun─?─? dokumentacj─? dotycz─?c─? dotychczasowych kontakt??w lub transakcji. Na przyk??ad, mamy obowi─?zek zachowa─? dokumenty dotycz─?ce Pa??stwa poprzednich zakup??w dla cel??w sprawozdawczo??ci oraz zapewnienia zgodno??ci.

Nadruki na koszulce - nakoszulce.pl

Chcia┼éby┼Ť w┼éasn─ů koszulk─Ö z w┼éasnym projektem, a mo┼╝e chcia┼éby┼Ť by┼Ťmy go dla Ciebie stworzyli? Zapraszamy na nasz nowy serwis gdzie znajdziesz wiele ciekawych projektów na koszulki.

Pracuj jako opiekunka osób starszych. Oferty pracy, ciekawe artyku┼éy, informacje na temat pracy opiekunki oraz opieki domowej w Niemczech.

rental, wynajem odzie┼╝y roboczej, serwis odzie┼╝y roboczej, odzie┼╝ robocza, odzie┼╝ ochronna, Rental odzie┼╝y, Wynajem i serwis odzie┼╝y, Serwis odzie┼╝y roboczej, Rental odzie┼╝y roboczej, Wynajem i serwis odzie┼╝y roboczej, Pranie odzie┼╝y roboczej

Szukasz profesjonalnej firmy wykonuj─ůcej nadruki na odzie┼╝y?

Z wieloletnim do┼Ťwiadczeniem? Potrzebujesz szybko wykona─ç nadruki na koszulce albo nadruki na koszulkach? Jest wiele firma na rynku ale te licz─ůce to z pewno┼Ťci─ů ma┼éy odsetek. Polecamy wam serwis nadrukiodziez.pl gdzie mo┼╝esz zwr├│ci─ç si─Ö bezpo┼Ťrednio do naszych przedstawicieli i zam├│wi─çodpowiedni─ů ilo┼Ť─ç koszulek. Posiadamy koszuli najlepszych producent├│w na ┼Ťwiecie min.: Fruit Of The Loom, Gildan i wiele innych

Koszulki z nadrukiem.

Nadruk na odzie┼╝y?

koszulki z nadrukiem t-shirt z twoim nadrukiem, wykonanie sitodruk, perfekcyjna jako┼Ť─ç, niezawodna technologia.