WYKONALIŚMY JUŻ: 54757 napraw
+48 535 915 915
infolinia: dni robocze 8.00-16.00

Regulamin

POZOSTAWIENIE SPRZ?TU KOMPUTEROWEGO W SERWISIE FIRMY FIXEO JEST R??WNOWA??NE Z AKCEPTACJ? NINIEJSZEGO REGULAMINU.

§ 1. S?OWNIK

 1. Fixeo.pl - to serwis internetowy prowadzony jest przez firm? Ariscom Arkadiusz Baranowski, ?ochowskiego 7/52, 85-796 Bydgoszcz
 2. Klient ?? osoba lub firma, zg??aszaj?ca sprz?t do naprawy.
 3. Logowanie ?? czynno??? polegaj?ca na wprowadzeniu nazwy u??ytkownika oraz has??a, pozwalaj?ca na autoryzacj? u??ytkownika i przydzielenie mu praw do monitorowania stanu swojego konta.
 4. Spedytor ?? firma kurierska, z kt??r? serwis ma podpisan? sta??? aktualn? umow? wsp????pracy.
 5. Kurier ?? pracownik spedytora lub osoba wyst?puj?ca w jego imieniu.
 6. Naprawa w siedzibie serwisu. Sprz?t mo??na dostarczy? osobi??cie, wys??a? spedytorem lub wezwa? pracownika serwisu na terenie powiatu bydgoskiego.
 7. Door-to-door ?? nadanie i odbi??r wysy??ki z towarem za po??rednictwem spedytora na adres serwisu.
   

§ 2. ZG?OSZENIE SERWISOWE

 1. Warunkiem rozpocz?cia naprawy lub us??ugi serwisowej jest z??o??enie przez Klienta zg??oszenia serwisowego przy pomocy dost?pnych ??rodk??w jak w pkt. 2.2.
 2. Zg??oszenia sprz?tu klienta do serwisu mo??e nast?pi? na kilka sposob??w:
  1. osobi??cie w serwisie wype??niaj?c zg??oszenie i przynosz?c sprz?t
  2. wysy??aj?c sprz?t oraz wype??nione i wydrukowane zg??oszenie serwisowe
  3. poczt? elektroniczn? ?? email lub formularz
  4. telefonicznie ?? w wyj?tkowych sytuacjach gdy klient nie ma dost?pu do Internetu
 3. Zg??oszenia serwisowe klient??w w ramach aktualnej umowy serwisowej realizowane s? na warunkach zawartych w tej umowie.
 4. Serwis wydaje klientowi dokument ??Potwierdzenie przyj?cia sprz?tu do serwisu?, kt??ry jest jedynym dokumentem uprawniaj?cym do odbioru oddanego sprz?tu.
 5. Po wykonaniu naprawy sprz?t jest przekazywany klientowi osobi??cie lub osobie pisemnie upowa??nionej. Sprz?t jest wydawany tylko po okazaniu potwierdzenia. Drug? form? wydania sprz?tu jest wysy??ka za po??rednictwem kuriera na wskazany adres.
   

§ 3. WYSY?KA SPRZ?TU

 1. Ryzyko uszkodzenia sprz?tu w czasie transportu do serwisu ponosi klient. Nale??y pami?ta? aby odpowiednio zapakowa? i zabezpieczy? wysy??any sprz?t.
 2. W przypadku otrzymania przez serwis przesy??ki niew??a??ciwie zabezpieczonej lub niemo??liwej do odes??ania ze wzgl?du na mo??liwo??? uszkodzenia sprz?tu,
 3. serwis doliczy koszty nowego opakowania w wysoko??ci 20z?? brutto, kt??re poniesie klient.
 4. Wszystkie przesy??ki wysy??ane za po??rednictwem spedytora s? ubezpieczone do kwoty 5.000z??. W przypadku gdy warto??? sprz?tu przewy??sza t? kwot? klient powinien powiadomi? o tym kuriera oraz serwis.
   

§ 4. ODBI??R PRZESY?KI

 1. W przypadku podejrzenia naruszenia przesy??ki, lub uszkodzenia przesy??anego sprz?tu w czasie transportu, sugerujemy zastosowanie si? do nast?puj?cej procedury:
 2. Po otrzymaniu przesy??ki nale??y sprawdzi? stan opakowania w obecno??ci kuriera.Ka??da przesy??ka powinna by? oklejona na zewn?trz ta??m? zabezpieczaj?c?.
 3. Je??eli tak nie jest, oznacza to, ??e przesy??ka by??a otwierana przez osoby nieuprawnione.
  W takim wypadku nale??y sprawdzi? jej zawarto??? w obecno??ci kuriera.
 4. Po zauwa??eniu jakiegokolwiek uszkodzenia opakowania nale??y rozpakowa? przesy??k? w obecno??ci kuriera i w przypadku stwierdzenia uszkodzenia zawarto??ci wsp??lnie sporz?dzi? stosowny protok????.
 5. Je??eli uszkodzenie przesy??ki zosta??o stwierdzone po odje??dzie kuriera mimo braku ??lad??w uszkodzenia opakowania, nale??y sporz?dzi? protok???? uszkodzenia zawieraj?cy:
  1. opis uszkodzenia
  2. nr listu przewozowego
  3. dat? dor?czenia wraz z godzin?
  4. oczekiwania finansowe z tytu??u poniesionych strat, kt??re powinny by? potwierdzone dokumentem zakupu.
    

§ 5. CZAS TRWANIA NAPRAWY

 1. Naprawa Gwarancyjna:
  1. czas naprawy gwarancyjnej jest okre??lony w gwarancji udzielonej przez serwis i biegnie od dnia dostarczenia sprz?tu wraz z kompletem dokument??w (karta gwarancyjna, dokument zakupu, karta naprawy itd.). Czas naprawy gwarancyjnej wynosi 14 dni roboczych.
  2. w przypadku wad formalnych dokument??w gwarancyjnych czas naprawy biegnie od dnia usuni?cia tych wad przez klienta.
  3. oprogramowanie nie jest obj?te warunkami gwarancji.
  4. okres gwarancji jest wyd??u??any o czas naprawy.
    

 2. Naprawa pogwarancyjna:
  1. czas naprawy p??atnej jest uwarunkowany dost?pno??ci? odpowiednich cz???ci oryginalnych b?d?? zamiennik??w.
  2. maksymalny czas naprawy wynosi 14 dni roboczych z zastrze??eniem pkt. 5.1.1 i 5.2.1. Je??li po tym terminie serwis nie b?dzie w stanie dokona? naprawy lub wykona? us??ugi, klient zostanie o tym poinformowany jak w pkt. 5.4. Serwis zastrzega w wyj?tkowych sytuacjach przed??u??enie czasu naprawy do 28 dni
   roboczych.
    

  3. o terminie zako??czenia naprawy, zmianie statusu zlecenia, kosztach przekraczaj?cych podany limit, klient zostanie poinformowany telefonicznie, poczt? elektroniczn? e-mail, wiadomo??ci? tekstow? sms lub w inny zadeklarowany przez siebie spos??b.
   d. po up??ywie 15 dni roboczych od momentu zawiadomienia klienta o zako??czeniu naprawy a nie odebraniu przez niego w tym terminie sprz?tu, b?dzie naliczana op??ata za depozyt w wysoko??ci 5z?? brutto za ka??dy dzie?? zw??oki. Op??ata ta b?dzie naliczana przez kolejnych 30 dni, (w tym terminie zwyczajowo serwis powiadamia telefonicznie na nr tel podany podczas wypisywania zg??oszenia serwisowego 3 krotonie ).
   e. po up??ywie 45 dni nieodebrany sprz?t ulega przepadkowi i jest uznany jako porzucony przez w??a??ciciela w rozumieniu art. 180 Kodeksu Cywilnego oraz na podstawie art 181 Kodeksu Cywilnego nabywa przez jego obj?cie w posiadanie samoistne .
    

§ 6. GWARANCJA

 1. Na wykonane naprawy i us??ugi serwis udziela standardowej gwarancji w okresie 3,6 lub 12 miesi?cy od daty dokonania ??wiadczenia. Wyj?tkiem s? naprawy sprz?tu po zalaniu, na kt??re udzielamy miesi?cznej gwarancji.
 2. Gwarancj? obj?te s? wy???cznie elementy oraz czynno??ci wyszczeg??lnione w karcie naprawy oznaczone jako wykonane przez serwis. W szczeg??lnych przypadkach lub za dodatkow? op??at? serwis mo??e udzieli? gwarancji d??u??szej ni?? 3 miesi?ce co b?dzie zaznaczone na karcie naprawy b?d?? dokumencie sprzeda??y.
 3. Gwarancja na wykonane czynno??ci nie obejmuje przypadk??w, w kt??rych dzia??anie wykonanej przez serwis czynno??ci przesta??o by? skuteczne z powod??w uszkodze?? element??w i cz???ci nie obj?tych gwarancj? serwisu (w tym r??wnie?? przypadk??w okre??lonych w pkt. 6.4) lub je??li dzia??anie to przesta??o by? poprawne na skutek pojawienia si? wady innych element??w maj?cych wp??yw na poprawno??? dzia??ania wykonanego ??wiadczenia serwisowego.
 4. Reklamuj?cy zobowi?zany jest dostarczy? sprz?t,urz?dzenie lub towar do Serwisu na sw??j rachunek ?? we w??asnym zakresie lub poprzez firm? spedycyjn?.
 5. Gwarancja na elementy nie obejmuje:
  1. uszkodze?? mechanicznych, chemicznych, termicznych (z??amania, zalania, itp.)
  2. uszkodze?? wynikaj?cych z eksploatacji urz?dzenia w warunkach, kt??re nie odpowiadaj? warunkom okre??lonym w karcie gwarancyjnej urz?dzenia
  3. uszkodze?? powsta??ych na skutek niew??a??ciwego lub niezgodnego z instrukcj? u??ytkowania, instalacji, przechowywania czy konserwacji towaru oraz nieprzestrzegania powszechnych zasad eksploatacji sprz?tu elektronicznego a w szczeg??lno??ci wszelkich innych uszkodze?? powsta??ych z winy lub niewiedzy Nabywcy
  4. przypadk??w losowych uszkodze?? niezale??nie od warunk??w eksploatacji (pow??d??, po??ar, przepi?cie)
  5. cz???ci, na kt??rych dokonano zatarcia lub zniszczenia numer??w seryjnych serwisu
  6. cz???ci, kt??rych napraw? podj???y osoby lub podmioty nie b?d?ce serwisem.
    

    

§ 7. ZAKRES ODPOWIEDZIALNO??CI SERWISU KOMPUTEROWEGO

 1. Serwis nie ponosi odpowiedzialno??ci za u??ywane i zainstalowane nielicencjonowane oprogramowanie oraz inne dane na dyskach sta??ych innych no??nikach magnetycznych, dyskach optycznych, CD, DVD czy pami?ciach flash przekazanych ze sprz?tem do naprawy.
 2. Klient o??wiadcza, ??e zabezpieczy?? wszystkie dane i nie b?dzie ro??ci?? ??adnych praw tytu??em odszkodowa?? za ich utrat?.
 3. Za wady i uszkodzenia wykryte w trakcie naprawy serwis nie ponosi odpowiedzialno??ci.
 4. Serwis zastrzega sobie zwrot nie naprawionego sprz?tu klientowi z powodu braku oryginalnych cz???ci lub zamiennik??w na rynku oraz innych niezale??nych od serwisu czynnik??w.
 5. Serwis zastrzega sobie mo??liwo??? zwrotu klientowi nie naprawionego sprz?tu o nieco odmiennych objawach ani??eli zosta?? przyj?ty. Wynika to z tego i?? cz???? element??w, w tym uszkodzonych, jest obecnie wykonywana w technologii SMD i BGA a co za tym idzie regeneracja takiego uk??adu nie zawsze przynosi pozytywny efekt, kt??ry mo??na wyeliminowa? tylko poprzez wymian? elementu na inny sprawny, niestety nie zawsze osi?galny.
 6. Serwis komputerowy nie ponosi odpowiedzialno??ci za legalno??? systemu operacyjnego ani ??adnych aplikacji b?d?cych zainstalowanych na sprz?cie komputerowym powierzonym serwisowi.
 7. Serwis komputerowy nie ponosi odpowiedzialno??ci za tre??ci znajduj?ce  na no??nikach informacji znajduj?ce si? w sprz?cie komputerowym powierzonym serwisowi, a b?d?cymi w literze prawa tre??ciami zabronionymi.
 8. Serwis komputerowy nie ponosi odpowiedzialno??ci za cz???ciow? lub ca??kowit? utrat? danych lub program??w znajduj?cych si? na dyskach twardych dostarczanych wraz ze sprz?tem komputerowym do serwisu. Specyfika realizacji ka??dej naprawy przy znajduj?cym si? w serwisowanym sprz?cie komputerowym no??niku danych, nara??a te dane na uszkodzenie lub usuni?cie, w zwi?zku z tym prosimy o wykonanie kopi bezpiecze??stwa swoich zbior??w przechowywanych na dyskach twardych przed oddaniem sprz?tu komputerowego do serwisu!
 9. Ogl?dziny sprz?tu komputerowego mog? dotyczy? wy???cznie usterki podanej przez klienta. Ogl?dziny s? bezp??atne, w przypadku nie podj?cia dzia??a?? serwisowych.
 10. Serwis zastrzega sobie mo??liwo??? odmowy instalacji systemu operacyjnego Windows powo??uj?c si? na klauzul? sumienia.

   

§ 8. ZABEZPIECZENIA

 1. Serwis, w celu zabezpieczenia sprz?tu przed nieuprawnionym dost?pem os??b trzecich stosuje potr??jne zabezpieczenia naprawianego przez siebie sprz?tu.
 2. Naruszenie jakiejkolwiek z plomb zabezpieczaj?cych b?d?? innych zabezpiecze?? b?dzie si? wi?za??o z utrat? udzielonej przez serwis gwarancji.
   

§ 9. CENY

 1. Naprawy i us??ugi serwisowe dokonywane przez serwis kalkulowane s? w oparciu o cennik dost?pny r??wnie?? w siedzibie serwisu, oraz cen? element??w i podzespo????w wymienionych podczas naprawy. Minimalna cena us??ugi (nie zawieraj?cej kosztu element??w i podzespo????w) nie mo??e by? mniejsza od stawki jednej roboczogodziny bez wzgl?du na czas wykonywania ??wiadczenia serwisowego.
 2. Cena element??w i podzespo????w okre??lana jest na podstawie bie???cych cen sprzeda??y.
 3. W przypadku rezygnacji z naprawy przez klienta po przes??aniu urz?dzenia do serwisu i nie zaakceptowaniu warunk??w naprawy, klient ponosi koszt szczeg????owej diagnozy w wysoko??ci 60z??.
 4. Na ???danie klienta serwis mo??e dokona? naprawy w trybie us??ugi szybkiej b?d?? te?? ekspresowej.
 5. Dla sta??ych klient??w s? przewidziane stosowne rabaty.
 6. Koszt ??wiadczenia us??ug serwisowych wg warunk??w niniejszego regulaminu jest ustalany ka??dorazowo indywidualnie wed??ug potrzeb Klienta
   

§ 10. POSTANOWIENIA KO??COWE

 1. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem stosuje si? odpowiednio przepisy kodeksu cywilnego.
 2. Ka??dy klient oddaj?cy sprz?t komputerowy do serwisu jest zobowi?zany do zapoznania si? z niniejszym regulaminem. Oddaj?c sprz?t, dobrowolnie akceptuje powy??szy regulamin.

Nadruki na koszulce - nakoszulce.pl

Chciałbyś własną koszulkę z własnym projektem, a może chciałbyś byśmy go dla Ciebie stworzyli? Zapraszamy na nasz nowy serwis gdzie znajdziesz wiele ciekawych projektów na koszulki.

Pracuj jako opiekunka osób starszych. Oferty pracy, ciekawe artykuły, informacje na temat pracy opiekunki oraz opieki domowej w Niemczech.

rental, wynajem odzieży roboczej, serwis odzieży roboczej, odzież robocza, odzież ochronna, Rental odzieży, Wynajem i serwis odzieży, Serwis odzieży roboczej, Rental odzieży roboczej, Wynajem i serwis odzieży roboczej, Pranie odzieży roboczej

Szukasz profesjonalnej firmy wykonującej nadruki na odzieży?

Z wieloletnim doświadczeniem? Potrzebujesz szybko wykonać nadruki na koszulce albo nadruki na koszulkach? Jest wiele firma na rynku ale te liczące to z pewnością mały odsetek. Polecamy wam serwis nadrukiodziez.pl gdzie możesz zwrócić się bezpośrednio do naszych przedstawicieli i zamówićodpowiednią ilość koszulek. Posiadamy koszuli najlepszych producentów na świecie min.: Fruit Of The Loom, Gildan i wiele innych

Koszulki z nadrukiem.

Nadruk na odzieży?

koszulki z nadrukiem t-shirt z twoim nadrukiem, wykonanie sitodruk, perfekcyjna jakość, niezawodna technologia.