WYKONALIŚMY JUŻ: 50523 napraw
+48 794 723 723
infolinia: dni robocze 8.00-16.00

Regulamin

POZOSTAWIENIE SPRZ─?TU KOMPUTEROWEGO W SERWISIE FIRMY FIXEO JEST R??WNOWA??NE Z AKCEPTACJ─? NINIEJSZEGO REGULAMINU.

┬ž 1. S?üOWNIK

 1. Fixeo.pl - to serwis internetowy prowadzony jest przez firm─? Ariscom Arkadiusz Baranowski, ?üochowskiego 7/52, 85-796 Bydgoszcz
 2. Klient┬áÔ?? osoba lub firma, zg??aszaj─?ca sprz─?t do naprawy.
 3. Logowanie┬áÔ?? czynno??─? polegaj─?ca na wprowadzeniu nazwy u??ytkownika oraz has??a, pozwalaj─?ca na autoryzacj─? u??ytkownika i przydzielenie mu praw do┬ámonitorowania stanu swojego konta.
 4. Spedytor┬áÔ?? firma kurierska, z kt??r─? serwis ma podpisan─? sta??─? aktualn─? umow─? wsp????pracy.
 5. Kurier┬áÔ?? pracownik spedytora lub osoba wyst─?puj─?ca w jego imieniu.
 6. Naprawa w siedzibie serwisu. Sprz─?t mo??na dostarczy─? osobi??cie, wys??a─? spedytorem lub wezwa─? pracownika serwisu na terenie powiatu bydgoskiego.
 7. Door-to-door┬áÔ?? nadanie i odbi??r wysy??ki z towarem za po??rednictwem spedytora┬ána adres serwisu.
   

┬ž 2. ZG?üOSZENIE SERWISOWE

 1. Warunkiem rozpocz─?cia naprawy lub us??ugi serwisowej jest z??o??enie przez Klienta zg??oszenia serwisowego przy pomocy dost─?pnych ??rodk??w jak w pkt. 2.2.
 2. Zg??oszenia sprz─?tu klienta do serwisu mo??e nast─?pi─? na kilka sposob??w:
  1. osobi??cie w serwisie wype??niaj─?c zg??oszenie i przynosz─?c sprz─?t
  2. wysy??aj─?c sprz─?t oraz wype??nione i wydrukowane zg??oszenie serwisowe
  3. poczt─? elektroniczn─? Ô?? email lub formularz
  4. telefonicznie Ô?? w wyj─?tkowych sytuacjach gdy klient nie ma dost─?pu do Internetu
 3. Zg??oszenia serwisowe klient??w w ramach aktualnej umowy serwisowej realizowane s─? na warunkach zawartych w tej umowie.
 4. Serwis wydaje klientowi dokument Ô??Potwierdzenie przyj─?cia sprz─?tu do serwisuÔ?Ł, kt??ry jest jedynym dokumentem uprawniaj─?cym do odbioru oddanego sprz─?tu.
 5. Po wykonaniu naprawy sprz─?t jest przekazywany klientowi osobi??cie lub osobie pisemnie upowa??nionej. Sprz─?t jest wydawany tylko po okazaniu┬ápotwierdzenia. Drug─? form─? wydania sprz─?tu jest wysy??ka za po??rednictwem kuriera na wskazany adres.
   

┬ž 3. WYSY?üKA SPRZ─?TU

 1. Ryzyko uszkodzenia sprz─?tu w czasie transportu do serwisu ponosi klient. Nale??y pami─?ta─? aby odpowiednio zapakowa─? i zabezpieczy─? wysy??any sprz─?t.
 2. W przypadku otrzymania przez serwis przesy??ki niew??a??ciwie zabezpieczonej lub niemo??liwej do odes??ania ze wzgl─?du na mo??liwo??─? uszkodzenia sprz─?tu,
 3. serwis doliczy koszty nowego opakowania w wysoko??ci 20z?? brutto, kt??re poniesie klient.
 4. Wszystkie przesy??ki wysy??ane za po??rednictwem spedytora s─? ubezpieczone do kwoty 5.000z??. W przypadku gdy warto??─? sprz─?tu przewy??sza t─? kwot─? klient powinien powiadomi─? o tym kuriera oraz serwis.
   

┬ž 4. ODBI??R PRZESY?üKI

 1. W przypadku podejrzenia naruszenia przesy??ki, lub uszkodzenia przesy??anego sprz─?tu w czasie transportu, sugerujemy zastosowanie si─? do nast─?puj─?cej procedury:
 2. Po otrzymaniu przesy??ki nale??y sprawdzi─? stan opakowania w obecno??ci kuriera.Ka??da przesy??ka powinna by─? oklejona na zewn─?trz ta??m─? zabezpieczaj─?c─?.
 3. Je??eli tak nie jest, oznacza to, ??e przesy??ka by??a otwierana przez osoby nieuprawnione.
  W takim wypadku nale??y sprawdzi─? jej zawarto??─? w obecno??ci kuriera.
 4. Po zauwa??eniu jakiegokolwiek uszkodzenia opakowania nale??y rozpakowa─? przesy??k─? w obecno??ci kuriera i w przypadku stwierdzenia uszkodzenia zawarto??ci wsp??lnie sporz─?dzi─? stosowny protok????.
 5. Je??eli uszkodzenie przesy??ki zosta??o stwierdzone po odje??dzie kuriera mimo braku ??lad??w uszkodzenia opakowania, nale??y sporz─?dzi─? protok???? uszkodzenia zawieraj─?cy:
  1. opis uszkodzenia
  2. nr listu przewozowego
  3. dat─? dor─?czenia wraz z godzin─?
  4. oczekiwania finansowe z tytu??u poniesionych strat, kt??re powinny by─? potwierdzone dokumentem zakupu.
    

┬ž 5. CZAS TRWANIA NAPRAWY

 1. Naprawa Gwarancyjna:
  1. czas naprawy gwarancyjnej jest okre??lony w gwarancji udzielonej przez serwis i biegnie od dnia dostarczenia sprz─?tu wraz z kompletem dokument??w (karta gwarancyjna, dokument zakupu, karta naprawy itd.). Czas naprawy gwarancyjnej wynosi 14 dni roboczych.
  2. w przypadku wad formalnych dokument??w gwarancyjnych czas naprawy biegnie od dnia usuni─?cia tych wad przez klienta.
  3. oprogramowanie nie jest obj─?te warunkami gwarancji.
  4. okres gwarancji jest wyd??u??any o czas naprawy.
    

 2. Naprawa pogwarancyjna:
  1. czas naprawy p??atnej jest uwarunkowany dost─?pno??ci─? odpowiednich cz─???ci oryginalnych b─?d?? zamiennik??w.
  2. maksymalny czas naprawy wynosi 14 dni roboczych┬áz zastrze??eniem pkt. 5.1.1 i 5.2.1. Je??li po tym terminie serwis nie b─?dzie w stanie dokona─? naprawy lub wykona─? us??ugi, klient zostanie o tym poinformowany jak w pkt. 5.4.┬áSerwis zastrzega w wyj─?tkowych sytuacjach przed??u??enie czasu naprawy do 28 dni
   roboczych.
    

  3. o terminie zako??czenia naprawy, zmianie statusu zlecenia, kosztach przekraczaj─?cych podany limit, klient zostanie poinformowany telefonicznie, poczt─? elektroniczn─? e-mail, wiadomo??ci─? tekstow─? sms lub w inny zadeklarowany przez siebie spos??b.
   d. po up??ywie 15 dni roboczych od momentu zawiadomienia klienta o zako??czeniu naprawy a nie odebraniu przez niego w tym terminie sprz─?tu, b─?dzie naliczana op??ata za depozyt w wysoko??ci 5z?? brutto za ka??dy dzie?? zw??oki. Op??ata ta b─?dzie naliczana przez kolejnych 30 dni, (w tym terminie zwyczajowo serwis powiadamia telefonicznie na nr tel podany podczas wypisywania zg??oszenia serwisowego 3 krotonie ).
   e. po up??ywie 45 dni nieodebrany┬ásprz─?t ulega przepadkowi┬ái jest uznany jako porzucony przez w??a??ciciela w rozumieniu art. 180 Kodeksu Cywilnego oraz na podstawie art 181 Kodeksu Cywilnego nabywa przez jego obj─?cie w posiadanie samoistne┬á.
    

┬ž 6.┬áGWARANCJA

 1. Na wykonane naprawy i us??ugi serwis udziela standardowej gwarancji w okresie 3,6 lub 12 miesi─?cy od daty dokonania ??wiadczenia. Wyj─?tkiem s─? naprawy sprz─?tu po zalaniu, na kt??re udzielamy miesi─?cznej gwarancji.
 2. Gwarancj─? obj─?te s─? wy??─?cznie elementy oraz czynno??ci wyszczeg??lnione w karcie naprawy oznaczone jako wykonane przez serwis. W szczeg??lnych przypadkach lub za dodatkow─? op??at─? serwis mo??e udzieli─? gwarancji d??u??szej ni?? 3 miesi─?ce co b─?dzie zaznaczone na karcie naprawy b─?d?? dokumencie sprzeda??y.
 3. Gwarancja na wykonane czynno??ci nie obejmuje przypadk??w, w kt??rych dzia??anie wykonanej przez serwis czynno??ci przesta??o by─? skuteczne z powod??w uszkodze?? element??w i cz─???ci nie obj─?tych gwarancj─? serwisu (w tym r??wnie?? przypadk??w okre??lonych w pkt. 6.4) lub je??li dzia??anie to przesta??o by─? poprawne na skutek pojawienia si─? wady innych element??w maj─?cych wp??yw na poprawno??─? dzia??ania wykonanego ??wiadczenia serwisowego.
 4. Reklamuj─?cy zobowi─?zany jest dostarczy─? sprz─?t,urz─?dzenie lub towar do Serwisu na sw??j rachunek Ô?? we w??asnym zakresie lub poprzez firm─? spedycyjn─?.
 5. Gwarancja na elementy nie obejmuje:
  1. uszkodze?? mechanicznych, chemicznych, termicznych (z??amania, zalania, itp.)
  2. uszkodze?? wynikaj─?cych z eksploatacji urz─?dzenia w warunkach, kt??re nie odpowiadaj─? warunkom okre??lonym w karcie gwarancyjnej urz─?dzenia
  3. uszkodze?? powsta??ych na skutek niew??a??ciwego lub niezgodnego z instrukcj─? u??ytkowania, instalacji, przechowywania czy konserwacji towaru oraz nieprzestrzegania powszechnych zasad eksploatacji sprz─?tu elektronicznego a w szczeg??lno??ci wszelkich innych uszkodze?? powsta??ych z winy lub niewiedzy Nabywcy
  4. przypadk??w losowych uszkodze?? niezale??nie od warunk??w eksploatacji (pow??d??, po??ar, przepi─?cie)
  5. cz─???ci, na kt??rych dokonano zatarcia lub zniszczenia numer??w seryjnych serwisu
  6. cz─???ci, kt??rych napraw─? podj─???y osoby lub podmioty nie b─?d─?ce serwisem.
    

    

┬ž 7.┬áZAKRES ODPOWIEDZIALNO??CI SERWISU KOMPUTEROWEGO

 1. Serwis nie ponosi odpowiedzialno??ci za u??ywane i zainstalowane nielicencjonowane oprogramowanie oraz inne dane na dyskach sta??ych innych no??nikach magnetycznych, dyskach optycznych, CD, DVD czy pami─?ciach flash przekazanych ze sprz─?tem do naprawy.
 2. Klient o??wiadcza, ??e zabezpieczy?? wszystkie dane i nie b─?dzie ro??ci?? ??adnych praw tytu??em odszkodowa?? za ich utrat─?.
 3. Za wady i uszkodzenia wykryte w trakcie naprawy serwis nie ponosi odpowiedzialno??ci.
 4. Serwis zastrzega sobie zwrot nie naprawionego sprz─?tu klientowi z powodu braku oryginalnych cz─???ci lub zamiennik??w na rynku oraz innych niezale??nych od serwisu czynnik??w.
 5. Serwis zastrzega sobie mo??liwo??─? zwrotu klientowi nie naprawionego sprz─?tu o nieco odmiennych objawach ani??eli zosta?? przyj─?ty. Wynika to z tego i?? cz─???─? element??w, w tym uszkodzonych, jest obecnie wykonywana w technologii SMD i BGA a co za tym idzie regeneracja takiego uk??adu nie zawsze przynosi pozytywny efekt, kt??ry mo??na wyeliminowa─? tylko poprzez wymian─? elementu na inny sprawny, niestety nie zawsze osi─?galny.
 6. Serwis komputerowy nie ponosi odpowiedzialno??ci za legalno??─? systemu operacyjnego ani ??adnych aplikacji b─?d─?cych zainstalowanych na sprz─?cie komputerowym powierzonym serwisowi.
 7. Serwis komputerowy nie ponosi odpowiedzialno??ci za tre??ci znajduj─?ce┬á na no??nikach informacji┬áznajduj─?ce si─? w sprz─?cie komputerowym┬ápowierzonym serwisowi, a b─?d─?cymi w literze prawa tre??ciami zabronionymi.
 8. Serwis komputerowy nie ponosi odpowiedzialno??ci za┬ácz─???ciow─? lub ca??kowit─?┬áutrat─? danych lub program??w znajduj─?cych si─? na dyskach twardych dostarczanych wraz ze sprz─?tem komputerowym do serwisu.┬áSpecyfika realizacji ka??dej naprawy przy znajduj─?cym si─? w serwisowanym sprz─?cie komputerowym no??niku danych, nara??a te dane na uszkodzenie lub usuni─?cie,┬áw zwi─?zku z tym prosimy o wykonanie kopi bezpiecze??stwa swoich zbior??w przechowywanych na dyskach twardych przed oddaniem sprz─?tu komputerowego do serwisu!
 9. Ogl─?dziny sprz─?tu komputerowego mog─? dotyczy─? wy??─?cznie usterki podanej przez klienta. Ogl─?dziny s─? bezp??atne, w przypadku nie podj─?cia dzia??a?? serwisowych.
 10. Serwis zastrzega sobie mo??liwo??─? odmowy instalacji systemu operacyjnego Windows powo??uj─?c si─? na klauzul─? sumienia.

   

┬ž 8.┬áZABEZPIECZENIA

 1. Serwis, w celu zabezpieczenia sprz─?tu przed nieuprawnionym dost─?pem os??b trzecich stosuje potr??jne zabezpieczenia naprawianego przez siebie sprz─?tu.
 2. Naruszenie jakiejkolwiek z plomb zabezpieczaj─?cych b─?d?? innych zabezpiecze?? b─?dzie si─? wi─?za??o z utrat─? udzielonej przez serwis gwarancji.
   

┬ž 9.┬áCENY

 1. Naprawy i us??ugi serwisowe dokonywane przez serwis kalkulowane s─? w oparciu o cennik dost─?pny r??wnie?? w siedzibie serwisu, oraz cen─? element??w i podzespo????w wymienionych podczas naprawy. Minimalna cena us??ugi (nie zawieraj─?cej kosztu element??w i podzespo????w) nie mo??e by─? mniejsza od stawki jednej roboczogodziny bez wzgl─?du na czas wykonywania ??wiadczenia serwisowego.
 2. Cena element??w i podzespo????w okre??lana jest na podstawie bie??─?cych cen sprzeda??y.
 3. W przypadku rezygnacji z naprawy przez klienta po przes??aniu urz─?dzenia do serwisu i nie zaakceptowaniu warunk??w naprawy, klient ponosi koszt szczeg????owej diagnozy w wysoko??ci 60z??.
 4. Na ??─?danie klienta serwis mo??e dokona─? naprawy w trybie us??ugi szybkiej b─?d?? te?? ekspresowej.
 5. Dla sta??ych klient??w s─? przewidziane stosowne rabaty.
 6. Koszt ??wiadczenia us??ug serwisowych wg warunk??w niniejszego regulaminu jest ustalany ka??dorazowo indywidualnie wed??ug potrzeb Klienta
   

┬ž 10.┬áPOSTANOWIENIA KO??COWE

 1. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem stosuje si─? odpowiednio przepisy kodeksu cywilnego.
 2. Ka??dy klient oddaj─?cy sprz─?t komputerowy do serwisu jest zobowi─?zany do zapoznania si─? z niniejszym regulaminem. Oddaj─?c sprz─?t, dobrowolnie akceptuje powy??szy regulamin.

Nadruki na koszulce - nakoszulce.pl

Chcia┼éby┼Ť w┼éasn─ů koszulk─Ö z w┼éasnym projektem, a mo┼╝e chcia┼éby┼Ť by┼Ťmy go dla Ciebie stworzyli? Zapraszamy na nasz nowy serwis gdzie znajdziesz wiele ciekawych projektów na koszulki.

Pracuj jako opiekunka osób starszych. Oferty pracy, ciekawe artyku┼éy, informacje na temat pracy opiekunki oraz opieki domowej w Niemczech.

rental, wynajem odzie┼╝y roboczej, serwis odzie┼╝y roboczej, odzie┼╝ robocza, odzie┼╝ ochronna, Rental odzie┼╝y, Wynajem i serwis odzie┼╝y, Serwis odzie┼╝y roboczej, Rental odzie┼╝y roboczej, Wynajem i serwis odzie┼╝y roboczej, Pranie odzie┼╝y roboczej

Szukasz profesjonalnej firmy wykonuj─ůcej nadruki na odzie┼╝y?

Z wieloletnim do┼Ťwiadczeniem? Potrzebujesz szybko wykona─ç nadruki na koszulce albo nadruki na koszulkach? Jest wiele firma na rynku ale te licz─ůce to z pewno┼Ťci─ů ma┼éy odsetek. Polecamy wam serwis nadrukiodziez.pl gdzie mo┼╝esz zwr├│ci─ç si─Ö bezpo┼Ťrednio do naszych przedstawicieli i zam├│wi─çodpowiedni─ů ilo┼Ť─ç koszulek. Posiadamy koszuli najlepszych producent├│w na ┼Ťwiecie min.: Fruit Of The Loom, Gildan i wiele innych

Koszulki z nadrukiem.

Nadruk na odzie┼╝y?

koszulki z nadrukiem t-shirt z twoim nadrukiem, wykonanie sitodruk, perfekcyjna jako┼Ť─ç, niezawodna technologia.